Tuesday, October 20, 2009

Fatwa Fatwa untuk Renungan Bersama

Fatwa Fatwa untuk Renungan Bersama
.
Fatwa Negeri Johor
Kategori : Akidah
Tajuk :
Kepercayaan Terhadap Angka 786 Bermaksud بسم الله الرحمن الرحيم
Isu :
Hukum mempercayai dan menyakini bahawa No 786 adalah bermaksud بسم الله الرحمن الرحيم
Keputusan :

Alhamdulillah Fatwanya,Kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud بسم الله الرحمن الرحيم , juga menyakini angka tersebut membawa tuah dan nasib yang sentiasa baik adalah satu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan aqidah أهل السنة والجماعة dalam syariah serta akhlak Islam.Perbuatan ini juga termasuk didalam golongan mereka yang mentafsirkan Al-Qur’an mengikut hawa nafsu dan tidak berdasarkan kepada ilmu dan displin-displinnya dan tidak mendapat hidayah Allah S.W.T.Semua pihak yang terlibat hendaklah menghentikan kepercayaan dan penggunaan terhadap perkara ini dengan serta merta.

Fatwa Negeri Perlis
Kategori : Akidah
Tajuk :
Apakah Pengertian Ahli Al-sunnah Wal Jamaah?
Isu :
Fatwa :

Pengertian Sunnah ialah Sunnah Rasulullah s.a.w., pengertian Jemaah ialah kumpulan Sahabat dan Tabien yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w.Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah kumpulan orang Islam yang berpegang kepada al-Quran, al-Sunnah dan pendapat para Sahabat yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w.Mazhab-mazhab Fekah ialah aliran hukum Syarak yang sah didasarkan di atas tafsiran tertentu terhadap nas-nas Syarak oleh ulama Mujtahidin mengikut kaedah Istinbat yang muktabar.
Majlis tidak terikat kepada mana-mana satu mazhab tertentu.

Di dalam Mazhab mana pun yang jelas dan nyata pendapat mereka itu dari kitab Allah atau Sunnah Rasulnya atau Jemaah Sahabat Rasulullah s.a.w. maka Majlis sedia menerima dan beramal dengannya. Adapun Mazhab-mazhab ssperti Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali pada pandangan rasmi Majlis adalah terhitung di dalam Mazhab-mazhab yang muktabar yang tergolong di dalam istilah Ahli Sunnah Wal Jemaah. Majlis Agama Islam Perlis memang berpandukan kepada Mazhab itu dan mengambil pendapat-pendapat mereka yang ada alasan daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Jemaah Sahabat Rasulullah s.a.w. Pengertian ini berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah
.
Fatwa Negeri Kedah
Kategori : Akidah
Tajuk :
Fahaman Wahdatul Wujud
Isu :
Fahaman wahdatul Wujud adalah menyalahi aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah
Fatwa :

Jawatankuasa Fatwa telah mengkaji dan bersetuju dengan sebulat suara bhawa fahaman Wahdatul Wujud menyalahi aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan bertentangan dengan ajaran Islam.
Rujukan Pewartaan : No. 20 Jd. 44

Tarikh Pewartaan :
27 September 2001
.
Fatwa Negeri Pulau Pinang
Kategori : Akidah
Tajuk :
Fatwa Tentang Golongan Anti-hadis
Isu :
a)"Hadis Satu Penilaian Semula" dan Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad.b)"Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu-Hadith Di dalam Al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman.c)"Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali.d)"The Computer Speaks-God's Message To The World" yang ditulis yang bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam boleh mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam.
Fatwa :

Bahawa orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan yang sesat dan bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak Islamiah.Dengan itu mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula","Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu-Hadith Di dalam Al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World" adalah murtad.
.
Oleh itu mana-mana orang Islam adalah dilarang:a)untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan, berpegang kepada atau menyebarkan ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula","Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu-Hadith Di dalam Al-Quran","Bacaan" dan "The Computer Speaks God's Message To The World" atau mana-mana bahagiannya termasuk:i)apa-apa bentuk, versi atau variasinya ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa iii)apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itub)untuk menjadi anggota atau memimpin mana-mana golongan anti hadis atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian.
Rujukan Pewartaan : 7/1993

Tarikh Pewartaan :
29 November 1995
.
Fatwa Negeri Perak
Kategori : Sosial/Syariah
Tajuk :
Zakat Atas Gaji / Pendapatan
Isu :
Fatwa yang dinyatakan dalam Jadual telah dibuat oleh Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan,menurut Subseksen 34(1)Enekmen Pentadbiran Agama Islam 1992(En.Bil 2 Tahun 1992),selepas dibincangkan dengan Jawatankuasa Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan pada 25 Syaaban 1410 bersamaan dengan 22 Mac 1990,dan adalah disiarkan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menurut Subseksen 34(2).
Fatwa :

"Bahawa gaji atau pendapatan termasuk dalam kategori yang wajib zakat apabila cukup nisab dan haul itu adalah merupakan syarat yang diittifaqkan oleh Jumhur Ulama dalam mazhab yang empat.Syarat ini tidak berlaku pada gaji atau pendapatan maka gaji atau pendapatan tidak wajib zakat."
Rujukan Pewartaan : No: 165 Jil:57 Bil:5

Tarikh Pewartaan :
16 Feb 2004
.
Fatwa Negeri Kelantan
Kategori : Sosial/Syariah
Tajuk :
Fatwa Berhubung P.a. (surat Wakil Kuasa) Dan Wakaf
Isu :
Fatwa :

Mesyuarat Jamaah Ulama' bersetuju memfatwakan bahawa seseorang bapa harus dan masih ada hak untuk menarik balik harta yang dihibahkan kepada anaknya samada melalui lafaz atau perbuatan selagi harta tersebut masih berada di bawah milik mutlak anaknya dan harta tersebut masih belum hilang dari kuasa anaknya. Oleh itu pewakafan yang dilakukan oleh sibapa melalui P.A. (Surat Wakil Kuasa) adalah sah.
Rujukan Pewartaan : Kn.P.U. 20

Tarikh Pewartaan :
20 Julai 2006
.
Fatwa Negeri Terengganu
Kategori : Sosial/Syariah
Tajuk :
Anak Tak Sah Taraf
Isu :
Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 50(6) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1422H/2001M En. Tr. 2/2001), setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan dan setelah dimaklumkan kepada Kerajaan Negeri, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dengan ini menyiarkan fatwa yang dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa di bawah seksyen 50 Enakmen ini seperti yang dinyatakan dalam jadual.JADUALAnak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu mereka tidak boleh pusaka mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali dan tidak diharuskan perkara-perkara yang diharuskan bagi keluarga yang sah tarafnya pada syarak.
Rujukan Pewartaan : No.1

Tarikh Pewartaan :
6 Januari 2005
.
Fatwa Negeri Pahang
Kategori : Akidah
Tajuk :
Bersahabat Dengan Jin
Isu :
Fatwa berikut yang dibuat oleh Mufti Negeri di bawah subseksyen 36 (1) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 setelah diluluskan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak menurut subseksyen 39 (6) Enakmen itu adalah disiarkan menurut subseksyen 36(2) Enakmen itu:
Fatwa :

1. Bersahabat dengan jin untuk tujuan mendapatkan pertolongan dalam perkara yang ditegah oleh syarak adalah haram.2. Meminta pertolongan jin dalam rawatan perubatan sehingga membawa kepada syirik adalah haram.3. Meminta pertolongan jin untuk mencari kekuatan dan kehebatan adalah haram.4. Meminta dan menggunakan khidmat jin untuk ilmu sihir dan nujum adalah haram.
Rujukan Pewartaan : Enakmen 3/91

Tarikh Pewartaan :
16 Januari 1997
.
Fatwa Negeri Selangor
Kategori : Muamalat
Tajuk :
Kadar ‘uruf Emas perhiasan Di Negeri Selangor
Isu :
Fatwa :

Kadar ‘uruf emas perhiasan di Negeri Selangor adalah pada timbangan 800 grm. Mana-mana timbangan yang melebihi kadar ‘uruf emas perhiasan adalah diwajibkan zakat perhiasan sepenuhnya, tanpa mengecualikan nilai yang dibawah ‘adat atau ‘uruf.
Rujukan Pewartaan : Sel. P.U. 15.

Tarikh Pewartaan :
23 Jun 2005
.
Fatwa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Kategori : Akidah
Tajuk :
Fatwa Berkenaan Dengan Wanita Menyerupai Lelaki
Isu :
Fatwa :

Hukum bagi wanita yang mempunyai penampilan atau mempunyai gerak laku seperti lelaki adalah haram di sisi Islam.
Rujukan Pewartaan : Seksyen 34

Tarikh Pewartaan :
2 April 2009
.
Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus
Kategori : Sosial/Syariah
Tajuk :
Hukum Mewarna Rambut
Isu :
Fatwa :

1. Sunat :Mewarnakan rambut kerana uban dengan apa-apa warna selain dari warna hitam.2. Harus :a) Mewarna rambut dengan warna hitam untuk tujuan jihad.b) Mewarna rambut bagi isteri dengan warna hitam untuk tujuan berhias bagi suami.3. Makruh :a) Mewarna rambut supaya kelihatan seperti orang soleh.b) Memutihkan rambut dengan apa juga bahan bagi tujuan untuk kelihatan tua atau mendapat kedudukan dalam masyarakat, atau diterima percakapannya.4. Haram :a) Mewarna rambut dengan warna hitam kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 2(a) dan (b).b) Mewarna rambut sehingga menyerupai (tasyabbuh) perlakuan orang bukan Islam.
Rujukan Pewartaan : N,S,P,U. 4
Ini adalah senarai fatwa yang telah diwartakan bagi renungan kita bersama. InsyaAllah.
sumber http://www.e-fatwa.gov.my/

No comments: